Regulamin

REGULAMIN USŁUGI MASAŻU BIUROWEGO WORKSITE

 

 

§1
Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem wizyt”, określa zasady korzystania z usług świadczonych w siedzibie klienta przez SULEMA Sp. z o.o. z siedzibą 32-540 Trzebinia, ul. 22 Stycznia 1863r. 14, NIP: PL6282291938 reprezentowaną Gabriela Agnieszka Ropka, zwana dalej „Masażystom”.
 2. Masażysta świadczy Usługi w dni powszednie od Poniedziałku do Piątku, w godzinach: 8:00 – 16:00.
 3. Klienci i Pacjenci Masażu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem wizyt przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na usługę Masażu, zwaną dalej „Usługą”.
 4. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę na świadczenie usług.
 5. Masażysta nie przyjmuje pacjentów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i ma prawo do odmowy wykonania zabiegu wobec takiego pacjenta usługi masażu.

 

§2
Definicje

 

Pacjent – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.

Dziecko/osoba niepełnoletnia – pacjent, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Masażysty za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Klienta – firma z którą Usługodawca zawarł umowę jednorazową, czasową lub na czas nieokreślony w zakresie świadczenia usług masażu biurowego wykonywanego pracownikom firmy klienta zwanymi pacjentami.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.

Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w § 4 niniejszego Regulaminu wizyt.

Zadatek – forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi procentowo określona kwota Zabiegu, szczegółowo opisana w § 5 niniejszego Regulaminu.

Usługodawca – oznacza: Gabriela Ropka reprezentująca jako Prezes Zarządu firmę zarejestrowaną w KRS pod numerem 0001046418, pod adresem 32-540 Trzebinia, ul. 22 Stycznia 1863r. 14, NIP 6282291938, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu ekrs.gov.pl, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@sulema.pl.

 

§3
Klienci

 

 1. Klientem Masażysty jest podmiot gospodarczy zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający oddział zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pacjentem Masażysty jest osoba pełnoletnia będąca pracownikiem Klienta, posiadająca pełną zdolność prawną.
 3. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Masażysta jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 4. Pacjent jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów, skutkuje wzięciem przez Pacjentkę/Pacjenta a na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji właściciel Masażu jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 5. Pacjent jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcy o pogorszeniu swojego stanu zdrowia podczas wykonywanego Zabiegu.
 6. Pacjent przed rozpoczęciem zabiegu, powinien zdjąć biżuterię a w szczególności kolczyki, łańcuszki, zegarki, bransoletki, okulary, itp. Masażysta masażu nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną lub zagubioną biżuterię.
 7. W zabiegu Masażu uczestniczą tylko Masażysta i Pacjent. Inne osoby znajdują się poza miejscem wyznaczonym do Masażu. W sytuacji kiedy Pacjent ma przydzielonego prawnie Opiekuna dopuszcza się uczestnictwo Opiekuna w trakcie zabiegu.

 

§4
Świadczone usługi

 

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług na stronie internetowej: www.sulema.pl .
 2. Klient przed wyborem Usługi może zapoznać się z jej opisem, czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim należy dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 3 razy, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.

 

§5
Rezerwacja wizyt

 

 1. Usługodawca prowadzi rezerwację i zapisy na wizyty telefonicznie i online na stronie internetowej www.sulema.pl.
 2. Celem rezerwacji wizyty, Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku w wysokości 50% ceny Zabiegu. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty do godziny 6:00 w dniu planowanego zabiegu lub braku potwierdzenia przelewu bankowego przesłanego na adres e-mail kontakt@sulema.pl, rezerwacja terminu ulega anulowaniu.
 3. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie lub odwołanie Zabiegu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku lub w przypadku braku zadatku, uprawnia Usługodawcę do nałożenia postanowienia wymaganej zapłaty za cały zabieg, na podane konto bankowe lub przedpłaty przed zapisem na kolejny zabieg. Rezerwacja kolejnej wizyty w ww. przypadku będzie możliwa dopiero po opłaceniu zabiegu.
 4. Masażysta, dopuszcza możliwość odwołania wizyty z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Masażysty, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, choroba Pacjenta, nagłe wyłączenie mediów w miejscu wykonywania zabiegu i inne zdarzenia losowe niezależne od Masażysty i/lub Usługodawcy. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 5. W przypadku realizacji zabiegu zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny zabiegu wykonywanego dla Klienta.

 

§6
Spóźnienia

 

 1. W celu zadbania o najwyższą jakość i punktualność usług świadczonych w miejscu pracy, Pacjent powinien stawić się w miejscu wykonywania usługi na 10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do Zabiegu, toalety, uzupełnienia odpowiednich dokumentów.
 2. O każdym potencjalnym spóźnieniu, Klient powinien poinformować pracowników Masażu telefonicznie lub SMS na numer telefonu 500742088 z wyprzedzeniem co najmniej 15 minut przed Zabiegiem.
 3. Masażysta dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji skrócenia długości Zabiegu.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Masażysta ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak nieodwołanie Zabiegu we wskazanym w niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w § 5 ust. 3.
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Masażysty.

 

§7
Płatności

 

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty zadatku przed wykonaniem usługi oraz pozostałej kwoty pomniejszonej o kwotę zadatku po wykonaniu usługi lub dokonanie przedpłaty pełnej kwoty w przypadku ofert promocyjnych w postaci zadatku.
 2. Aktualny cennik usług masażu znajduje się zawsze na stronie www.sulema.pl/cennik-masazu-biurowego-work-site-katowice/.
 3. W miejscu pracy masażysty udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
  – płatność gotówką za wyliczoną kwotą (masażysta nie posiada przy sobie gotówki ze względów bezpieczeństwa)
  – płatność kodem BLIK – przelew na telefon
  – szybki przelew bankowy Przelewy24
  – płatność kartą przez terminal płatniczy
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie i na stronie internetowej www.sulema.pl. Promocje i rabaty nie łączą się.

 

§8
Standardy pracy Masażysty

 

 1. Usługodawca ma prawo do udzielenia pozwolenia na przebywanie na terenie obiektu klienta swoim masażystą oraz podwykonawcą usług masażu, a o każdej takiej osobie powiadomi Klienta przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem podając imię i nazwisko oraz nr PESEL lub nr dokumentu tożsamości celem identyfikacji takiej osoby.
 2. Masażysta oświadcza, że jest pracownikiem Usługodawcy odpowiednio przeszkolonym, do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku, jak również posiada wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym jego stanowisku. Informacje te można również znaleźć na stronie www.sulema.pl
 3. Masażysta przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić stan stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych.
 4. Masażysta przed przystąpieniem do Zabiegu, jest zobowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności masażysta wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 5. Masażysta jest zobowiązany do posiadania aktu orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 6. Masażyści z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych nieprawidłowości.
 7. W przypadku niekontrolowanego zranienia Pacjenta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu. Sporządzony zostaje wtedy pisemny protokół z zdarzenia w trzech egzemplarzach dla stron: Usługodawca, Klient i Pacjent.
 8. Zabiegi są rejestrowane audiowizualnie przez Masażystę i Usługodawcę w celu: zabezpieczenia interesów zarówno WYKONAWCY jak i PACJENTA, przeciwko sytuacjom zagrażających życiu czy niestosownych zachowań np. o podłożu seksualnym.
 9. Nagabywanie, próby molestowania masażystów/masażystek będą zgłaszane do odpowiednich służb mundurowych i organów ścigania.

 

§9
Obowiązki Usługodawcy

 

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:

– przeprowadzić z Pacjentem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
– w związku z pkt. 4 § 3 niniejszego Regulaminu, odebrać od Klienta pisemną ankietę o stanie zdrowotnym,
– do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych oraz zaleceń pozabiegowych,
– do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług.

 

§10
Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu/Usługi lub jego efektów. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udokumentowanie niepoprawnego wykonania Zabiegu przez Masażystę.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Klienta oraz dane osobowe Pacjenta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej, osobiście do rąk Usługodawcy, za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres siedziby firmy SULEMA Sp. z o.o., ul. 22 Stycznia 1863r 14, 32-540 Trzebinia lub elektronicznie na adres mailowy kontakt@sulema.pl w postaci zeskanowanego podpisanego pisma załączonego do wiadomości email.
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane dane do kontaktu w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§11
Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej polityki prywatności zawartej na stronie www.sulema.pl/prywatnosc/.
 2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są w celach wskazanych w ankiecie pacjenta www.sulema.pl/karta-pacjenta.pdf.

 

§12
Postanowienia końcowe

 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Klienci umawiając się na zabieg telefonicznie lub online, zobowiązani są do podania prawdziwego imienia, nazwiska, danych adresowych i danych do rozliczeń finansowych oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Masażu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 3. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Masażysty, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 4. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą pisemną Masażysty.
 5. Po godzinach pracy Masażysty, nie gwarantujemy odpowiedzi na wiadomości tekstowe. W przypadku nie otrzymania odpowiedzi do dnia następnego, Usługodawca uprzejmie prosi o ponowienie wiadomości.
 6. Wszystkie przypadki, które nie zostały uwzględnione w regulaminie Masażysty , będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i zadowolenia, zarówno Klientów jak i Masażysty.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie www.sulema.pl.
 9. Aktualny regulamin wizyt jest umieszczony na internetowej www.sulema.pl/regulamin/.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie zabiegu, są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient oraz Pacjent korzystając z usług Masażu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia. Masażysta w uzasadnionych wypadkach, zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 11. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 12. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zawarcia umowy, a w przypadku zawarcia umowy na odległość Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia.
 13. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane przez Sąd za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, to zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, który to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 14. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od dnia 1 wrzesień 2023 roku.

Fatal error: Uncaught ErrorException: md5_file(/home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/litespeed/css/11decbf2fc8c5c3e5ebf6631ba4a1e26.css.tmp): Failed to open stream: No such file or directory in /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php:126 Stack trace: #0 [internal function]: litespeed_exception_handler(2, 'md5_file(/home/...', '/home/klient.dh...', 126) #1 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php(126): md5_file('/home/klient.dh...') #2 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(833): LiteSpeed\Optimizer->serve('https://www.sul...', 'css', true, Array) #3 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(326): LiteSpeed\Optimize->_build_hash_url(Array) #4 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(259): LiteSpeed\Optimize->_optimize() #5 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(310): LiteSpeed\Optimize->finalize('<!doctype html>...') #6 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-includes/plugin.php(205): WP_Hook->apply_filters('<!doctype html>...', Array) #7 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/core.cls.php(478): apply_filters('litespeed_buffe...', '<!doctype html>...') #8 [internal function]: LiteSpeed\Core->send_headers_force('<!doctype html>...', 9) #9 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-includes/functions.php(5349): ob_end_flush() #10 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(310): wp_ob_end_flush_all('') #11 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(334): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #12 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #13 /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-includes/load.php(1252): do_action('shutdown') #14 [internal function]: shutdown_action_hook() #15 {main} thrown in /home/klient.dhosting.pl/ecoweb/sulema.pl/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php on line 126